Scriptieprijs

Eens in de twee jaar wordt de Mehen-scriptieprijs voor de Egyptologie uitgereikt.

Reglement

 1. De “Mehen-scriptieprijs voor Egyptologie” wordt een keer in de twee jaar uitgereikt.  Met ingang van 2021 wordt de prijs uitgeloofd voor het beste MA- en ResMA-werkstuk (richtingen MA Egyptology en Research MA Classics and Ancient Near Eastern Civilisations, specialisatie Egyptology).
 2. De “Mehen-scriptieprijs voor Egyptologie” bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van  € 750,– voor de beste MA-scriptie en € 1.250,– voor de beste ResMA-scriptie, die door de stichting “Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte” ter beschikking zullen worden gesteld.
 3. De eerste keer is de Mehen-scriptieprijs in oktober 2011 uitgereikt, waarbij de MA-werkstukken Egyptologie die in de academische jaren 2009/2010 en 2010/2011 zijn ingeleverd, zijn beoordeeld.
 4. De vakgroep Egyptologie van de Universiteit Leiden zal elke twee jaar, voor de eerste keer in 2011, een eerste schifting maken, zodat er minimaal 4 en maximaal 8 MA-werkstukken ter beoordeling naar de jury zullen gaan.
 5. De beoordeling vindt plaats door een jury bestaande uit vijf leden die onder voorzitterschap staat van de hoogleraar Egyptologie, Universiteit Leiden. Verder zal de jury bestaan uit de conservator collectie Egypte van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, universitaire docenten en de voorzitter van de stichting “Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte”. In 2011 bestond de jury uit: prof.dr. O. Kaper (voorzitter), dr. M. Raven, dr. J. van der Vliet, dr. B. Haring, J.G. Koek (secretaris). In 2019 is de plaats van prof.dr. M. Raven ingenomen door dr. L. Weiss.
 6. De criteria waarop de MA-en ResMA-werkstukken worden beoordeeld:
  • goed onderbouwde argumentatie met goed gebruik van relevante literatuur
  • originaliteit in vraagstelling en uitvoering
  • toegankelijkheid
  • helder en verzorgd taalgebruik
  • kritische houding (NB: de Research MA-werkstukken worden strenger beoordeeld op de punten argumentatie, originaliteit en kritische houding).
 7. De jury beslist na (uitvoerig) overleg minimaal met een gekwalificeerde meerderheid van 3 stemmen (dus 4 tegen 1). De jury komt minimaal tweemaal bij elkaar om tot een beslissing te komen.
 8. Indien de winna(a)r(es) het wenst zal Mehen een publicatie, onder verantwoording van de Universiteit Leiden, in het Nederlands verzorgen. Hierover zullen nog nadere afspraken worden gemaakt tussen de winna(a)r(es), de Universiteit Leiden en Mehen.
 9. Over situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury met een gewone meerderheid van stemmen.

Hoogleraar Olaf Kaper maakt de winnaar bekend